ความเสียหายจากภัยโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินการถูกกรรโชกทรัพย์ที่ทำให้สูญเสียเงินเรียกค่าไถ่ การถูกกลั่นแกล้งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมถึงการถูกฉ้อโกงจากการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

  1. คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง จากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้าง
  2. การรับผิดตามสัญญาของลูกจ้าง ต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างในทางการที่จ้าง หรือได้รับมอบหมาย ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้าง

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือธุรกิจหยุดชะงัก อันมีสาเหตุมาจาก การกระทำการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล และ/หรือ การก่อความไม่สงบทางการเมือง