ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินหรือสินค้าในระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น Import Export โดยคุ้มครองการขนส่งทุกประเภท (ทางทะเล อากาศ รถไฟและทางบก)

ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินหรือสินค้าในระหว่างการขนส่งภายในประเทศ โดยคุ้มครองการขนส่งทุกประเภท (ทางทะเล อากาศ รถไฟและทางบก)

การสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขน ซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้มีการตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ