ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งการประกันภัยนี้จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้ถือกรมธรรม์ สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยของร่างกาย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานในวิชาชีพของตนโดยประมาทเลินเล่อ บกพร่อง หรือ ละเมิดต่อบุคคลภายนอก เช่น แพทย์ ผู้ประเมินอาคาร ผู้บริหารอาคาร เป็นต้น โดยกรมธรรม์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในศาลให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัทสำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมากจาก การละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมถึงความคุ้มครองตัวบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดตามกฎหมาย