ความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างในกรณีลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์ กระทำทุจริต หรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ ของนายจ้าง คุ้มครอง การสูญเสียเงิน และทรัพย์สินที่มีมูลค่าของนายจ้าง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ระหว่างการท่องเที่ยวหรืออยู่ต่างประเทศ ซึ่งประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพ อุบัติเหตุ ทรัพย์สิน และความไม่แน่นอนอื่นที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์การเดินทางนั้น

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต 

คุ้มครองในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น การตรวจ การทำเคมีบำบัด การผ่าตัด ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา มีโอกาสรับเงินชดเชยเมื่อเข้ารับการรักษา