ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยระอุตามธรรมชาติ ภัยไฟป่า ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยลูกเห็บ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ รวมทั้งระบบเครื่องพรมน้ำดับเพลิงรั่วไหล (Sprinkler Leakage) ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย และอุบัติเหตุจากสาเหตุภายนอกอื่นๆ (Accidental Damage) (ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภาวะธุรกิจหยุดชะงัก อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยความเสียหายนั้นเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด โดยการประกันอัคคีภัยจะแบ่งออก 2 ประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และ การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ