ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง จากอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของงานก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก และทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมของผู้ว่าจ้างในขณะที่กำลังก่อสร้าง

ความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องจักรในระหว่างการติดตั้ง จากอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของงานรับเหมาติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก และทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมของผู้ว่าจ้างในขณะที่กำลังติดตั้งเครื่องจักร

ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ตกแต่ง จากอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งคุ้มครอง
ความรับผิดตามกฎหมายของงานก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก และทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมของผู้ว่าจ้างในขณะที่กำลังปรับปรุงและตกแต่ง

คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ใน site งาน อันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสาเหตุจากภายนอก เช่น ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ลมพายุ, การล้ม, การพลิกคว่ำ, หรืออุบัติเหตุภายนอกที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์