icon8-other-2

การประกันภัยสิทธิการเช่าจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยต่อการสูญเสียสิทธิการเช่าเนื่องจากอัคคีภัย ภัยลมพายุ ภัยจากการระเบิด ภัยแผ่นดินไหว ภัยอากาศยาน รวมถึง การเสียหายโดยตรงอันเกิดขึ้นจากวัตถุตกจากอากาศยานจนเป็นเหตุให้สถานที่เช่านั้น ได้รับความเสียหายทั้งหมด หรือ บางส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งตามกฎหมาย หรือเทศบัญญัติถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ ประกอบกิจการอีกต่อไปได้ และ ผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าวซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับการ สูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัยสำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่

ความเสียหายของเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายโดยฉับพลันทันที จากสาเหตุใดๆ เช่น การระเบิดในทางฟิสิกส์ ความผิดพลาดในการออกแบบ ไฟฟ้าลัดวงจร และสาเหตุใดๆ

ความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งคุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและข้อมูล

ความเสียหายอันเกิดจากการแตกของกระจก ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ โดยทางบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเลือกที่จะหากระจกอื่นทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่แทน

การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกปล้นทรัพย์หรือการลักทรัพย์

ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างในระหว่างการจ้างงานสำหรับกรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน

ในกรณีการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน โดยกรมธรรม์จะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ต่อวัน ตลอดระยะเวลาที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

ความสูญเสียหรือเสียหายของโทรศัพท์มือถือ จากสาเหตุสุดวิสัย ได้แก่ ตกหล่น หรือเสียหายจากภัยต่างๆ อาทิ นํ้าท่วม พายุ, ไฟไหม้ ฟ้าผ่าหรือ โดนขโมย หรือสูญหาย

ความสูญเสียหรือเสียหายของ Notebook จากสาเหตุสุดวิสัย ได้แก่ ตกหล่น หรือเสียหายจากภัยต่างๆ อาทิ นํ้าท่วม พายุ, ไฟไหม้ ฟ้าผ่าหรือ โดนขโมย หรือสูญหาย

ความสูญเสียหรือเสียหายของป้ายโฆษณา รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเกิดจากป้ายโฆษณา

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆ บนเรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้เรือลำที่เอาประกันภัย

ความเสี่ยงภัยทุกประเภทของผู้ค้าอัญมณี สำหรับอัญมณีและสินค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองดูแล ความเสียหายจากปัจจัยภายนอก และ/ หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการโจรกรรม โดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครองบางประการที่ระบุในกรมธรรม์

ความคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีการฉ้อโกงทุกประเภทของพนักงานในองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือลูกค้าขององค์กร รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดจากบุคคลภายนอก อาทิ การฉ้อโกงทางอิเล็คทรอนิคส์ การฉ้อโกงจากการโอนเงินผ่านธนาคาร และการโจรกรรม หรือการลักทรัพย์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียต่อองค์กร

ความสูญเสียของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย ในตู้นิรภัย หรืออยู่ใน ระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกัน

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในฐานความผิดอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาท บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกัน ในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งจะประกันภัยอิสรภาพ 2 แบบ คือแบบก่อนกระทำความผิด และแบบหลังกระทำความผิด

บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ การซ้อม หรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแก่ลูกจ้าง และลูกจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง